Οι κάρτες πόντων είναι ένα σύστημα συγκέντρωσης και εξαργύρωσης πόντων κατά τη διαδικασία πώλησης αγαθών μέσω των υποσυστημάτων του delivery και πωλήσεων στο κατάστημα

.
Οι αλγόριθμοι συγκέντρωσης και εξαργύρωσης πόντων είναι σχεδιαζόμενοι και μπορεί η κάθε επιχείρηση να ορίζει τις παραμέτρους της σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες της.
Αναλυτικότερα :

  • Οι αλγόριθμοι συγκέντρωσης πόντων μπορούν να βασιστούν σε έως και δύο παραμέτρους (διαστάσεις) από τα στοιχεία κατηγοριοποίησης ειδών και τα στοιχεία κατηγοριοποίησης καρτών. Π.χ. κατά κατηγορία κάρτας και είδος ή κατά κατηγορία κάρτας και ομάδα ειδών κλπ


  • Το πλήθος των πόντων που θα αποδοθούν μπορεί να είναι συνάρτηση της ποσότητας πώλησης (πρωτεύουσα ή δευτερεύουσα) ή της αξίας γραμμής ή της συνολικής αξίας του παραστατικού ή ακόμα και ειδικώς οριζόμενο.


  • Εξαργυρώνοντας κάποιους πόντους ο πελάτης μπορεί να έχει εκπτώσεις (σε συγκεκριμένα είδη ή σε σύνολο παραστατικού), ειδικές τιμές, δώρα, κουπόνι έκπτωσης  κλπ.TABLE OF CONTENTS


Introduction to templates

Standardize your knowledge base by creating templates such as a simple FAQ-style article, step-by-step guides, How-To, Release notes, and a lot more. Your team can simply choose from the predefined templates and start creating their articles from there - saving them time.


Creating templates

  1. Go to Knowledge Base
  2. Click on the hamburger menu on the top left
  3. Select Article templates
  4. Click on New template and start creating your template


Mark a template as default to load it automatically while creating a new article. 


Using templates

  1. Once you save a template, click on Use template to open the template as a new article
  2. Make the relevant changes to the template and save the article