Πρόσβαση στην Ανάλυση ABC:


Από το κεντρικό μενού του Back Office 9pos επιλέγω  

και στη συνέχεια από το αναδυόνενο μενού, κάνω κλικ στην επιλογή ABC Ανάλυση.


Η σελίδα αυτή στην ουσία πρόκειται για μία αναφορά των πωλήσεων μας.

Αρχικά έχουμε τις χρονικές επιλογές αναζήτησης. Μπορούμε δηλαδή να ερευνήσουμε αποτελέσματα για συγκεκριμένες χρονικές περιόδους που εμείς επιθυμούμε.


Παρακάτω βλέπουμε τους βασικούς πίνακες της σελίδας μας.


Η ABC Ανάλυση λειτουργεί με τρεις παραμέτρους και συγκριτικά.

  • Στην περίπτωση A, κατατάσσει τις μεταβλητές που λαμβάνουν τιμές μεγαλύτερες του 40%.
  • Στην περίπτωση B, κατατάσσει τις μεταβλητές που λαμβάνουν τιμές μεγαλύτερες του 20% και μέχρι 40%.
  • Στην περίπτωση C, οτιδήποτε άλλο.


Ας δούμε ένα παράδειγμα.

 

Για αναζήτηση σε χρονικό διάστημα απο 07/11/2021 μέχρι 09/11/2021 , παρατηρώ οτι για το προϊόν μου με Περιγραφή (Χυμός Πορτοκάλι), έχουν γίνει συνολικά 5 παραγγελίες, οι οποίες ήταν το 20,83% των συνολικών παραγγελιών της ημέρας για την επιχείρηση μου. Τα έσοδα που είχαμε από το συγκεκριμένο προϊόν ανέρχονται στα 12,50 , τα οποία αποτελούν το 19,17% των συνολικών εσόδων της ημέρας. Αντίστοιχα έχω απ' αυτό το προϊόν 7,50 κέρδος με ποσοστό 11,50%.


Άρα στην αντιστοίχηση της Ανάλυσης ABC, θα έχω :

  • Παραγγελίες(20,83%) =Β
  • Έσοδα(19,17%) =C
  • Κέρδος(11,50%) =C


Επιπρόσθετα, έχω, στην καρτέλα αυτή, τη δυνατότητα εκτύπωσης της αναζήτης μου, πατώντας το κουμπί 

Ή και για την εξατομικευμένη μου αναζήτηση βάση ημερομηνιών να πραγματοποιήσω αναζήτηση βάση κειμένου.


Συνεπώς αυτή η καρτέλα αποτελεί, όπως και οι Πωλήσεις ανά Προϊόν , ένα ακόμη στατιστικό εργαλείο για την εκτίμηση των προϊόντων μου.