Πρόσβαση στις Αναφορές Χ και Χ Τιμολογίων:


Από το κεντρικό μενού του Back Office 9pos επιλέγω την επιλογή Αναφορά Χ ή Αναφορά Χ Τιμολογίων αντίστοιχα:
Η καρτέλες αυτές παρέχουν στο χρήστη μια συνολική φορολογική εικόνα της επιχείρησής του.

Σύμφωνα με χρονική αναζήτηση με βάση ημερομηνίες.

Ας δούμε ένα παράδειγμα.


Για αναζήτηση από 11/05/2021 έως 12/11/2021  και για πατημένο το κουμπί 

λαμβάνουμε τις εξής πληροφορίες:

 • τον αριθμό παραστατικού της πρώτης απόδειξης που κόπηκε για τις 11/05/2021,
 • τον αριθμό παραστατικού της τελευταίας απόδειξης που κόπηκε για τις 12/11/2021,
 • το συνολικό αριθμό αποδείξεων που κόπηκαν σε αυτό το διάστημα,
 • το χρηματικό ποσό που αντιστοιχεί στο σύνολο των αποδείξεων αυτών και τέλος
 • ένα μέσο όρο που δηλώνει ένα ποσό που αντιστοιχεί σε κάθε απόδειξη

Τις ίδιες ακριβώς πληροφορίες λαμβάνουμε και για τις αποδείξεις επιστροφών που κόπηκαν αυτί τι διάστημα.


Ακόμη στην καρτέλα αυτή , εμφανίζονται 3 πίνακες :

 1.   Στον παρακάτω πίνακα βλέπω τις φορολογικές κατηγορίες που έχω εντάξει στην επιχείηρησή μου και για κάθε μια ξεχωριστά την καθαρή αξία της, το ποσό του Φ.Π.Α της και το χρηματικό σύνολο (πρόσθεση και των δύο).
 2. Στον παρακάτω πίνακα βλέπω τους χρήστες που μέσα σε αυτό το διάστημα έκοψαν τις αποδείξεις μου και το χρηματικό σύνολο που έλαβαν από αυτές
 3. Στον παρακάτω πίνακα βλέπω τους τιμοκαταλόγους που ενώ ήταν ενεργοί , είχε κοπεί απόδειξη.

  


Για αναζήτηση από 11/05/2021 εως 12/11/2021  και για πατημένο το κουμπί  

εμφανίζονται με φθίνουσα σειρά, όλες οι αποδείξεις που έχουν κοπεί αυτό το διάστημα.

με τα εξής στοιχεία : 

 • κωδικό απόδειξης με αύξων αριθμό (είναι ο αριθμός παραστατικού)
 • τον αριθμό παραγγελίας
 • την ημερομηνία που κόπηκε η απόδειξη
 • το χρήστη που έκοψε την απόδειξη
 • το χρηματικό σύνολο της απόδειξης 
 • αν ακυρώθηκε ή όχι

*Έχω το δικαίωμα να κάνω κλικ στην παραγγελία και να την επεξεργαστώ. (δες εδώ)


Όμοια και όταν έχω επιλέξει το κουμπί Τέλος, σε οποιοδήποτε στάδιο της αναζήτησής μας, έχουμε τη δυνατότητα 

πατώντας το κουμπί να κάνουμε και επιπλέον αναζήτηση με βάση τα διαθέσιμα ταμεία

καθώς και να κάνουμε εκτύπωση, πατώντας το κουμπί,των παρακάτω στοιχείων.


**Η Αναφορά Χ Τιμολογίων ακολουθεί ακριβώς την ίδια λογική (ίδιες καρτέλες,πίνακες,πληροφορίες) με μόνη διαφορά πως έχουμε να κάνουμε με τα τιμολόγια και όχι τις αποδείξεις της επιχείρησης. Συνεπώς θα έχω άλλη αρίθμηση και αντί για Επιστροφές, θα έχω Ακυρώσεις .


***Σημείωση: Μπορούμε, δημιουργώντας ένα χρήστη, χωρίς δικαιώματα επεξεργασίας, να δώσουμε πρόσβαση στο λογιστή μας, ώστε να μπορεί να έχει στη διάθεσή του τις Αναφορές Χ και Χ Τιμολογίων.